Služby

Naše společnost se mj. také zabývá mimosoudním i soudním vymáháním pohledávek, správou pohledávek, fakturačním servisem i exekucemi.

Ať už Vám dluží firma nebo soukromá osoba, nemá se k zaplacení dluhu, zboží či služby je to vždy nepříjemná, mnohdy táhlá komplikace, proložená soudními spory. Máte-li takových povedených věřitelů více, může Vám hrozit i druhotná platební neschopnost. Zároveň se stáváte i nedobrovolným sponzorem svých dlužníků. Navíc vymáhá-li pohledávky Vaše účetní nebo koordinátor, nebohou se plně věnovat své vlastní práci a mnohdy zcela neúspěšně protelefonují hodiny a dny. Můžete si najmout advokáta, ten Vás Však nejspíše přivede výhradně k soudnímu jednání a jeho mzda za vykonanou práci bude nejspíš velmi značná. Logickým krokem v takové situaci je zadat práci specialistům.

Pro výše zmíněné případy Vám nabízíme mimosoudní vymáhání pohledávek, které má následující výhody:

 • zajišťujeme kompletní servis,
 • působíme na celém území ČR,
 • řešíme soubory pohledávek, ale i jednotlivé případy, stále zůstáváte majitelem pohledávky,
 • spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří,
 • kromě standardních telefonických a písemných urgencí kontaktujeme dlužníka i osobně,
 • průběžně mapujeme majetkové poměry dlužníka,
 • uzavíráme dohody o uznání dluhu,
 • uzavíráme splátkové kalendáře
 • apod.

Při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu. V případě, kdy již není mimosoudní inkaso možné či účinné, jsme schopni Vám zajistit veškerý právní servis u renomované právní kanceláře, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.  Cílem je vymoci od dlužníka klientův oprávněný nárok tím, že bude podána žaloba k nalézacímu soudu.

Poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, vám zprostředkujeme exekuci.

Využijte naší služby mimosoudního vymáhání pohledávek. Čím dříve pohledávku po splatnosti předáte, tím budete mít vyšší šanci, že dlužník uhradí svůj dluh.  Soudní a exekuční vymáhání by měla být až ta poslední možnost jak dostat své finance zpět.

INKASO POHLEDÁVEK, MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Ať už Vám dluží právnická nebo fyzická osoba, nemá se k zaplacení dluhu, zboží či služby je to vždy nepříjemná, mnohdy táhlá komplikace, proložená soudními spory. Máte-li takových povedených věřitelů více, může Vám hrozit i druhotná platební neschopnost. Zároveň se stáváte i nedobrovolným sponzorem svých dlužníků. Navíc vymáhá-li pohledávky Vaše účetní nebo koordinátor, nebohou se plně věnovat své vlastní práci a mnohdy zcela neúspěšně protelefonují hodiny a dny. Můžete si najmout advokáta, ten Vás Však nejspíše přivede výhradně k soudnímu jednání a jeho odměna za vykonanou práci bude nejspíš velmi značná. Logickým krokem v takové situaci je zadat práci specialistům.

Pro výše zmíněné případy bychom Vám chtěli nabídnout mimosoudní vymáhání pohledávek, které má tyto výhody:

 • zajišťujeme kompletní servis
 • působíme na celém území ČR
 • řešíme soubory pohledávek, ale i jednotlivé případy
 • stále zůstáváte majitelem pohledávky
 • spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří
 • kromě standardních telefonických a písemných urgencí kontaktujeme dlužníka i osobně
 • průběžně mapujeme majetkové poměry dlužníka
 • zavíráme dohody o uznání dluhu
 • uzavíráme splátkové kalendáře

Další výhodou je vstup naší společnosti jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouvy na dobu neurčitou Vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení.

U jednotlivých případů se uzavírá mandátní smlouva na dobu určitou dle dohody.

Naše odměna nemusí skončit v nákladech věřitele, neboť ten bude oprávněn všechny nám zaplacené odměny spolu se sankčními poplatky za neplacení požadovat zpět od dlužníka.

Základním předpokladem, aby pohledávka byla vymožitelná a aby se dalo uvažovat o tom, že namísto ztráty může přinést užitek, je nutnost bezvadné smluvní dokumentace a stanovení určitých povinností dlužníka v případě neplacení nebo opožděného placení.

Při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu, například pro trestný čin Krádež, Zpronevěra, Neoprávněné užívání cizí věci, Podvod, Podílnictví, Lichva, Zatajení věci, Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Poškození věřitele, Zvýhodnění věřitele, Způsobení úpadku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, Poškození cizí věci, Zneužívání vlastnictví atd..

 

SPRÁVA POHLEDÁVEK – FAKTURAČNÍ SERVIS

Provádíme tuto činnost pro klienty na základě mandátní smlouvy uzavřené dle §566 a násl. Obchodního zákoníku. Inkaso pohledávek poskytujeme s využitím všech legálních prostředků a s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského, konkurzního a trestního práva.

Podstatou správy pohledávek je zajistit pohledávku tehdy, než–li se stane pohledávkou nedobytnou. Čím je fakturovaná částka déle po splatnosti, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. Jsme si vědomi toho, že odběratel, který neuhradil faktury v termínu, zřejmě tyto prostředky používá pro své podnikatelské aktivity.

Správa pohledávek zajistí všechny činnosti ihned poté co fakturu vystavíte. V dohodnutých termínech nám předáváte (dle vlastního uvážení) celé nebo část saldokonta a následná činnost spojená s kontrolou a dodržením splatností je naší starostí.

Telefonické kontakty, upomínky a jakékoli další činnosti jsou prováděny v součinnosti a vyhodnocení platební historie dlužníka, čímž je docíleno optimální načasování všech akcí.

Výhody:

 • převezmeme za Vás starosti o zaplacení Vašich faktur
 • nepotřebujete vlastní inkasní systém
 • sami kontaktujeme dlužníky po termínu splatnosti
 • snížení počtu pohledávek
 • zlepšení platební morálky Vašich odběratelů
 • zlepšíme Vaše cash–flow
 • můžete se plně věnovat Vašemu podnikání
 • po dohodě lze zasílat upomínky na Vašem hlavičkovém papíře
 • nemusíte shánět novou pracovní sílu se znalostí problematiky pohledávek
 • naše práce je pro Vás přímou nákladovou položkou

 

Vaše náklady spojené s administrativou a zaměstnanci, 
kteří se o pohledávky starají, jsou mnohem vyšší
 než-li odměna naší společnosti.

 Pokud se nám nepodaří pohledávku vymoci, nepředáváme ji zpět,
ale automaticky pokračujeme v žalobním a následně v exekučním řízení.

 

Exekuce a soudní vymáhání pohledávek

V případě, kdy již není mimosoudní inkaso možné či účinné, jsme schopni Vám zajistit veškerý právní servis u renomované právní kanceláře, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Cílem je vymoci od dlužníka klientův oprávněný nárok tím, že bude podána žaloba k nalézacímu soudu, aby o  vzneseném nároku rozhodl.

Nemusíte se bát, že budete muset chodit po soudech. Pokud je pohledávka řádně zdokumentovaná (např. uznání dluhu, podepsaný předávací protokol apod.), tak Vaše účast na soudním jednání nebude nutná.

Žalobu je možno podat k obecnému soudu v místě bydliště dlužníka nebo,

umožňuje-li to dohoda mezi klientem a dlužníkem, ke zvláštnímu rozhodčímu soudu.

Poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, vám zprostředkujeme exekuci (doporučíme exekutora).

V případě momentální insolvence dlužníka můžeme po dobu deseti let (doba, po níž lze realizovat exekuční řízení od vydání platebního rozkazu nebo rozsudku) dohlížet na jeho finanční situaci a doporučit výkon exekuce v okamžiku, kdy se majetkové poměry dlužníka zlepší, nebo navrhnout jiné řešení vedoucí k zaplacení dlužné částky.

Spolupracovat s naší společností na výkonu exekuce můžete ve chvíli, kdy soud vydal platební rozkaz nebo rozsudek. Vyhnete se časově náročnému výběru exekutora i administrativním povinnostem.

Exekuce je nejzazší stupeň vymožení pohledávek, ke kterému jejich včasným a efektivním řešením vůbec nemusí dojít.

Řešte své pohledávky včas!

 Využijte naší služby mimosoudního vymáhání pohledávek. Čím dříve pohledávku po splatnosti předáte, tím budete mít vyšší šanci, že dlužník uhradí svůj dluh.  Soudní a exekuční vymáhání by měla být  až ta poslední možnost jak dostat své finance zpět.

 

Odkup pohledávek – odkoupíme vaše pohledávky

Pokud věřitel nemá čas na vymáhání pohledávky, potřebuje velmi rychle peněžní prostředky k dispozici a stačí mu pouze část z dlužné částky, je možné využít toho, že existuje možnost odkupu pohledávky.

Jedná se o změnu věřitele za úplatu, která se stanoví smluvně na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Tato smlouva se uzavírá mezi věřitelem současným a budoucím.

K odprodeji pohledávky nemusí mít věřitel souhlas dlužníka. Ten nemá ani právo se k danému odprodeji vyjadřovat. Pro dlužníka je směrodatné, že dluží stále stejnou částku, jakou dlužil původnímu věřiteli, bez ohledu nato, za kolik byla tato pohledávka odprodána.

Odkup pohledávek je realizován na základě smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 524 a násl. Občanského zákoníku.

Pokud nejsou pohledávky opatřeny vykonatelným titulem, rozhodnutím s doložkou právní moci (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález, správní rozhodnutí atd.), tak musí obsahovat takovou dokumentaci, aby tyto pohledávky byly uplatnitelné při soudním, rozhodčím či správním řízení.

Konkrétní cenová nabídka závisí na rozsahu řešených případů a ke stanovení přesných podmínek je nutné osobní jednání.

Ocenění pohledávky zahrnuje:

 • analýzu pohledávky a dokumentů k ní patřícím
 • posouzení důvodů neplacení
 • prověření dlužníka

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

 • pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu
 • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
 • pohledávky vůči dlužníkům v insolventním řízení
 • pohledávky s exekučním titulem
 • pohledávky s příznaky tzv. bílých koní