Služby

 • Elektronicka zabezpečovací signalizace (EZS)

  Standardní elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) zakončené sirénou nebo v lepším případě signalizací na Vašem mobilním telefonu prostřednictvím zabudovaného komunikátoru se v praktickém životě stávají stále méně a méně praktické. Samotné sirény zloději  často velmi snadno zneškodní, často i spuštěný alarm nevzbudí v okolí žádný zájem a přijatý signál o neoprávněném vniknutí do objektu v průběhu obchodního jednání daleko od domova nebo dokonce v zahraničí na dovolené, Vám nezajistí plnohodnotnou ochranu Vašeho majetku.

  Nabízíme napojení vašeho objektu na moderní multifunkční dohledové centrum – pult centrální ochrany Alkom – našeho partnera pro tuto oblast. Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo. Činnost MDC vhodně doplňuje zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany osob, majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací, havárií vody, plynu, výpadků elektřiny.

  Všem zákazníkům, kteří vlastní nebo provozují více objektů na celém území České republiky, nabízíme možnost mít neustále přehled o všech svých objektech, a to centrálně na jednom místě, u jedné bezpečnostní společnosti, odkud pak může dostávat jednotný a ucelený přehled o bezpečnostní situaci a všech sledovaných událostech a stavech.

  Máte-li zájem o podrobnější informace k fungování celého systému, obraťte se na nás.

 • Kamerové systémy (CCTV)

  Kamerové systémy slouží k monitorování definovaných prostor za účelem vyhodnocení nestandardních událostí různého charakteru – neoprávněný pohyb osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání předmětů ze sledovaného prostoru, k detekci průniku a identifikaci cizích osob, detekci vzniku požáru, a mnoha dalších. Kamerové systémy mají význam pro zajištění důkazů, zejména v podobě obrazových materiálů, ale i zvukových nahrávek. Kamerové systémy umožňují sledovat i konkrétní definované procesy – výrobní, skladovací či např. manipulaci s ceninami u pokladen, kdy jsou tyto systémy schopny propojit záznam z kamery a výstup z pokladny, apod.. Kamerové systémy mají důležitou úlohu ve formě prevence trestné činnosti již díky samotnému označení prostoru, který je takovým systémem střežen.

  V poslední době dochází k integrovanému využití kamerových systémů při rozlišování státních poznávacích značek vozidel, biometrických prvků pro identifikaci osob atd.

  V souvislosti s kamerovými systémy je nutné upozornit na povinnosti provozovatele ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 • Systémy kontroly vstupu a docházky (ACS)

  Systém kontroly vstupu může být samostatným technickým systémem nebo systémem doplňujícím elektronickou zabezpečovací signalizaci. Systém slouží k umožnění nebo zamítnutí vstupu do určených prostor. Vstup do určených prostor probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Události o průchodech nebo jejich zamítnutí jednotlivých uživatelů se zpravidla zaznamenávají a je možné tyto údaje zpětně vyhodnocovat, analyzovat a přidělovat oprávnění různým osobám (návštěvy, zaměstnanci, cizí firma, nájemníci, apod.) ke vstupu do různých prostor.

  Docházkový systém je určen pro evidenci a vyhodnocení pracovní doby zaměstnanců, přerušení pracovní doby a dalších údajů pomocí identifikačních karet nebo jiných médií. Zaznamenané údaje slouží také jako podklad pro mzdový systém a splnění podmínky zákoníku práce.

 • Elektronická požární signalizace (EPS)

  Elektronická požární signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru. Díky rychlé detekci je možné předejít nejen k případnému ohrožení na životech nebo zdraví osob, ale i ke škodám na majetku. EPS zahrnuje automatické hlásiče požáru a hlásiče ruční (tlačítka), výstupem poplachu je zvuková a optická signalizace a případně aktivace navazujících požárně-bezpečnostních zařízení (únikové východy, vzduchotechnika, odvětrání apod.) EPS je také možné připojit na Hasičský záchranný sbor nebo alternativně na Multifunkční dohledové centrum. Veškeré naše dodávané systémy splňují požadavky zákona 133 a následné vyhlášky 246 o požární ochraně.
 • Strukturovaná kabeláž (DTS)

  Strukturovaná kabeláž slouží pro přenos informací a je uplatňována zejména pro telekomunikační služby, počítačové sítě, zabezpečovací systémy atd. V dnešní době je nezbytnou součástí celkového systému ochrany objektu zahrnující jeho komplexní propojení. Dodáváme systémy v cat. 5e, cat 6 i cat.6a. Nově můžeme dodat i cat.7.
 • Vyvolávací systém (VVS)

  Vyvolávací systém je systém pro automatizované odbavování velkého množství klientů. Řeší problém front klientů čekajících na obsloužení u jednotlivých přepážek. Při příchodu do čekací haly si každý klient podle agendy, kterou chce vyřídit, vyzvedne u vydávacího zařízení (tiskárna) pořadový lístek. Na tomto lístku je vytištěno jeho pořadové číslo, čas příchodu, číslo přepážky u které bude odbaven a další informace. Klient sleduje při čekání hlavní displeje v prostoru čekací haly, na kterých se zobrazují pořadová čísla klientů, kteří mají být u jednotlivých přepážek obslouženi. Současně s pořadovým číslem se na hlavním displeji zobrazí i číslo přepážky, ke které se má klient dostavit. Pořadové číslo klienta se zobrazí i na přepážkovém displeji u přepážky.

  Funkce vyvolávacího systému je snadno konfigurovatelná podle agend vyřizovaných na jednotlivých přepážkách, operativní změny zařazení klientů do front k jednotlivým přepážkám je možno dělat i za provozu systému. K dispozici je celá řada statistik s údaji o průběhu pracovní směny – počet obsloužených klientů, průměrná doba obsluhy klienta, průměrná doba čekání klienta a další, podle kterých je možno statisticky vyhodnocovat průběh směny, případně hodnotit výkony pracovníků na jednotlivých přepážkách.

 • Jednotný čas

  Sytém jednotného času zobrazuje přesný čas a je určen především pro kanceláře, hotely, banky, továrny. Dále je také využíván pro řízení hodin a zvonků ve školách, gymnáziích a výrobních organizacích.

  Téměř všechny autonomní a řídící hodiny mohou být vybaveny přijímačem signálu DCF (vysílač u Frankfurtu nad Mohanem), který pokrývá celé území České republiky a zajistí stoprocentní synchronizaci hodin se světovým časem.

  Dané tipy hodin mají šest možných režimů zobrazení a umožňují zobrazit čas, datum a teplotu v těchto kombinacích:

  • čas
  • teplota
  • datum
  • střídavé zobrazení čas/teplota
  • střídavé zobrazení čas/datum
  • střídavé zobrazení čas/datum/teplota
 • Domácí audio a video telefony

  Domácí telefony slouží pro komunikaci s příchozí osobou do objektu a dále může být také využíván pro ovládání vstupní brány nebo závory. V praxi je zpravidla u vstupu do objektu nainstalováno tlačítkové tablo s hlasovou jednotkou a případně integrovanou kamerou. Po stisknutí příslušného tlačítka zvoní telefon nainstalovaný vně objektu, například v kanceláři a v případě videotelefonu se zobrazí přicházející osoba. Pomocí telefonu je pak možné komunikovat s příchozí osobou a stiskem tlačítka umožnit vstup do objektu (případně otevřít bránu nebo závoru).
 • Systémová integrace

  Jedná se o komplexní řešení bezpečnosti nejčastěji za využití nadstavbového integračního systému, který dokáže zajistit integraci a vizualizaci stavů všech bezpečnostních technologií včetně jejich jednotného řízení.

  Základem je přehledné grafické zobrazení pomocí symbolů a půdorysných plánů, společně s možností jednotného ovládání technologií a externích zařízení,

  Nasazení nadstavbového integračního systému přináší zejména tyto výhody:

  • Zvýšení bezpečnosti objektů a areálů
  • Přehledné zobrazení stavů technologií systému v reálném čase
  • Automatická grafická lokalizace místa bezpečnostního incidentu
  • Snadná analýza incidentů z deníků událostí
  • Jednotné ovládání technologií a externích zařízení
  • Snížení nároků na odbornost obsluhy jednotlivých systémů
  • Možnost vytvoření zákaznických funkcí

  Důležitým atributem je, že nadstavbový integrační systém dokáže automaticky zpracovávat pravidelné úlohy a řídit tok dat mezi různými technologiemi, což představuje jednu z jeho nejdůležitějších funkcí. Uživatelské rozhraní bylo postaveno na zkušenostech z praxe, které zohledňují požadavky zákazníků na jednoduchost a efektivitu práce s několika technologiemi současně. Samozřejmou funkcí je pak podpora zařízení s webovým rozhraním.

  Nadstavbovým systémem integrujeme : integračním systémem lze monitorovat a řídit následující technologie:

  • EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)
  • EPS (elektrické požární systémy)
  • ACS (elektrická kontrola vstupu)
  • CCTV (kamerové systémy)
  • Perimetrické systémy a I/O Moduly
  • Softwarové systémy detekce v obraze
  • IP telefonie

  a další…

 • Malá automatizace, měření a regulace

  Systém bezdrátového ovládání RF Control

  Systém bezdrátového ovládání RF Control představuje jedinečné řešení elektroinstalace při rekonstrukci domu či bytu, nebo rozšiřování elektroinstalace. Instalace se provádí jednoduše bez jakéhokoliv bourání či sekání do zdí.
  RF Control Vám umožní bezdrátové ovládání elektrických zařízení, spotřebičů, stmívání světel, ovládání rolet, žaluzií, garážových vrat, příjezdové brány, krytu bazénu, spínání spotřebičů v závislosti na čase, aj..  K ovládání mohou sloužit také detektory OASiS, které reagují na pohyb, otevření dveří či okna, zvýšení teploty, atd.

  Pro každou činnost, ať už odpočíváte nebo pracujete, je vhodná jiná intenzita osvětlení. S RF Control můžete nastavit libovolnou intenzitu osvětlení, rychlost náběhu rozsvěcování a doběhu při zhasínání, či využít funkce východu a západu slunce. Takto můžete ovládat jednotlivá světla zvlášť, nebo skupinu světel současně.

  Flexibilita a libovolné umístění RF ovladačů je jednou z hlavních předností systému. S RF Control nejste závislí na umístění vypínače, např. když přesouváte nábytek. Bezdrátový vypínač můžete přilepit na sklo, připevnit na trám, či jen položit na noční stolek a kdykoliv snadno přemístit. Elegantní klíčenka Vám přijde vhod třeba v nepříznivém počasí, kdy vrata od garáže můžete otevřít přímo z auta.

  Velkou výhodou je integrace ovládání do prostředí, kde nelze z hlediska norem a bezpečnosti umístit klasické tlačítko se silovým kontaktem 230V. Díky bateriovému napájení ovladačů můžete bezpečně ovládat osvětlení, přepínat světelné scény, rolety, ventilaci či teplotu přímo z vany, aniž byste museli přerušit Váš odpočinek v příjemné relaxační koupeli.

  Pro ještě větší komfort jsme vyvinuli novinku – ovládací dotykovou jednotku RF Touch.
  Přináší pohodlné ovládání a přehled z jednoho místa. Ostatní RF jednotky propojuje v jeden inteligentní bezdrátový systém, který Vám umožní řídit žaluzie, předokenní rolety, markýzy, garážové vrata a brány. Tyto můžete ovládat individuálně nebo skupinově, a to přes elegantní 3,5” dotykový displej.

  Výhodou tohoto inteligentního ovládání je v první řadě komfort, pohodlí a přizpůsobení se Vašim potřebám. Můžete spínat osvětlení, zásuvky, elektrické spotřebiče a zařízení, jak se Vám zlíbí. Nastavíte pro ně i zpožděný rozběh ventilátoru nebo zpožděné vypnutí světla přesně tak, jak Vám vyhovuje. Funkce spínacích hodin slouží k ovládání spotřebičů a elektrických zařízení v závislosti na reálném času v denním nebo týdenním režimu.

  RF Touch Vám rozzáří domov.

  Díky RF Touch máte všechny vypínače na jednom místě, zahalené do nadčasové elegance, které Vás budou poslouchat na jediný dotek! Buďte výjimeční!

   

  Malá domácí regulace topení Evohome

  Ušetřete náklady  na topení až 30% a zvyšte tepelnou pohodu v domácnosti

  Jedinečný bezdrátový systém regulace topení až pro 8 nezávislých zón. Vhodný do již hotových objektů a téměř pro všechny druhy vytápění (plynové, elektrické, dřevoplyn,…)

  Zónový regulátor Honeywell s označením „Evotouch“ je moderní regulátor umožňující nezávislé ovládání až 8 zón. Regulátor je vybaven velkým dotykovým displejem umožňujícím jednoduché intuitivní nastavení celého systému. Provedení regulátoru je nabízeno jako stolní nebo nástěnné v barvě černé, stříbrné a bílé. Regulátor je vytvořen jako systém, který účinně spoří energii vynaloženou na vytápění poskytující nejvyšší komfort. Regulátor „Evotouch“ je hlavní částí komplexního systému „Evohome“. Systém „Evohome“ umožňuje řízení podlahového vytápění, otopných těles, zónových ventilů a směšovacích okruhů. Regulátor „Evotouch“, jako všechna zařízení, komunikuje v systému „Evohome“ pomocí bezdrátové komunikace na frekvenci 868MHZ. Jakmile je vše nastaveno, uživatel může jednoduchým způsobem  ovládat komfort okolního prostředí a tepelnou pohodu.

  Hlavní rysy

  • Regulátor „evotouch“ umožňuje řídit až 8 zón
  • Intuitivní strukturované menu
  • Velký dotykový a přehledný displej zobrazující všechny potřebné informace
  • Moderní provedení s vyměnitelnými kryty
  • Jednoduchá instalace, která redukuje instalační čas a náklady
  • Využití pro systémy vytápění otopnými tělesy podlahového vytápění, směšovací ventily
  • Osvědčená bezdrátová komunikce
  • Možnost rozšíření na vícezónový systém (max. 8 zón)
  • Funkce optimalizace vytápění, která umožňuje snižovat náklady na vytápění

Chápeme specifické potřeby svých klientů, proto po schůzce s Vámi navrhneme služby na míru přímo Vám.