Všeobecné obchodní podmínky vzdělávacích akcí

Všeobecné obchodní podmínky Asociace osobních strážců České republiky, spolek,

vedené u Městského soudu v Praze, spisová zn. L 22957, IČ 228 88 357, se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, zapsaná do Obchodního rejstříku dne 1. 1. 2014, datum vzniku 24. 5. 2011 

platné od 1. 1. 2018

I.    Úvodní ustanovení

1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou, není-li ve smlouvě písemně dohodnuto jinak, nedílnou součástí smluv týkajících se účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Asociací osobních strážců, spolek, IČ 228 88 357, se sídlem PU Elektry 830/2b 19800 Praha 9, zapsané u Městského soudu v Praze, spisová zn. L 22957. (dále jen „poskytovatel“).
2.    Smluvními stranami jsou poskytovatel a objednatel.
3.    Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

II.    Přihláška a vznik smlouvy

1.  Přihláškou se rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný poskytovateli prostřednictvím internetových stránek www.aoscr.cz , www.ibsa-czech.cz  , www.ckds.cz  nebo poštou na adresu Asociace osobních strážců, U Elektry 830/2b 19800 Praha 9. Výjimečně může poskytovatel přijmout objednávku učiněnou telefonicky na číslech 602292972, 775292972 nebo e-mailech na adrese caprata@aoscr.cz , sekretariat@aoscr.cz , caprata@ckds.cz , asistentka@ibsa-czech.cz , generalni.reditel@ibsa-czech.cz.
2.    Není-li uvedeno jinak, je nutné přihlásit se nejpozději 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce.
3.    Jednou přihláškou lze přihlásit více účastníků.
4.    Přihláška se stává závaznou momentem odeslání.
5.    Přihlášky jsou přijímány a zpracovávány v pořadí, v jakém došly poskytovateli. Poskytovatel neprodleně informuje objednatele, pokud byla naplněna kapacita, pokud je na vzdělávací akci přihlášen příliš nízký počet účastníků, nebo pokud se z jiného vážného důvodu vzdělávací akce nekoná. Objednateli bude v tomto případě nabídnut nový termín, případně účast na jiné vzdělávací akci. V případě, že objednatel nebude s přesunutím či účastí na jiné nabídnuté vzdělávací akci souhlasit, poskytovatel mu vrátí účastnický poplatek.
6.    Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká odesláním potvrzení poskytovatelem objednateli.
7.    Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze za splnění zákonných předpokladů a pouze písemně.

III.    Zrušení přihlášky

1.    Přihláška může být objednatelem zrušena pouze písemně na adrese: sekretariat@aoscr.cz
2.    Při zrušení přihlášky objednatelem 10. – 5. kalendářní den přede dnem konání akce je objednatel povinen zaplatit 50 % účastnického poplatku. Při zrušení přihlášky objednatelem méně než 5 kalendářních dní před konáním akce je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši.

IV.    Cena a platební podmínky

1.   Odesláním přihlášky objednatel akceptuje smluvní cenu (dále jen účastnický poplatek) uvedenou v nabídce vzdělávací akce.
2.    V případě více účastníků přihlášených jednou přihláškou je možná sleva.
3.    Účastnický poplatek musí být uhrazen na bankovní účet společnosti vedený u Fio banky
č. 2900687564/2010. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který je uveden v potvrzujícím emailu poskytovatele vzdělávací akce.
4.    Účastnický poplatek zahrnuje všechny vedlejší náklady poskytovatele, občerstvení a pití. Poskytovatel není plátce DPH.
5.   Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit nejpozději 5 pracovních dní před konáním vzdělávací akce. Po předchozí domluvě je také možné zaplatit účastnický poplatek v hotovosti. U hrazení účastnického poplatku v hotovosti se navyšuje výše účastnického poplatku o 20% z ceny uvedené v nabídce vzdělávací akce.
6.    Po obdržení přihlášky objednatele, bude poskytovatelem vystavena zálohová faktura, která bude odeslána objednateli emailem. Fakturu je objednatel povinen zaplatit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce.
7.   Poskytovatel akce si vyhrazuje právo nepřipustit účastníka na vzdělávací akci, pokud nebude účastnický poplatek v den konání vzdělávací akce připsán na bankovním účtu poskytovatele.
8.    Storno podmínky: v případě zrušení přihlášky objednatelem 10. – 5. kalendářní den přede dnem konání akce je objednatel povinen zaplatit 50 % účastnického poplatku. Při zrušení přihlášky objednatelem méně než 5 kalendářních dní před konáním akce je objednatel povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši. V případě, že se účastník nedostaví na akci a přihláška nebude objednatelem zrušena, je objednatel povinen zaplatit účastnický poplatek v plné výši.
9.    Po uhrazení zálohové faktury, nebo v případě zrušení přihlášky objednatelem (storno podmínky), bude objednateli vystavena řádná faktura.
10.  Pokud nebude zálohová nebo řádná faktura uhrazena v termínu splatnosti, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však 50 Kč za každý den prodlení.
11.   Pro členy AOS ČR, ČKDS a studenty poskytujeme slevy. Výše slevy je zveřejněna v detailu u jednotlivých vzdělávacích akcí.
12.   Studentská sleva platí pro studenty středních a vysokých škol do dovršení věku studenta 26 let. Studium se prokazuje platnou studentskou kartou, nebo potvrzením o studiu a průkazem totožnosti.

V.    Změny v organizaci vzdělávací akce

1.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení nebo ukončení vzdělávací akce, lektora nebo místa konání. O všech změnách je poskytovatel povinen neprodleně informovat objednatele. Čas ukončení vzdělávací akce v daný den je pouze orientační a záleží na uvážení lektora vzdělávací akce.
2.    Objednatel má právo na vrácení celého účastnického poplatku, pokud zruší přihlášku do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy ho poskytovatel o změně informoval. Při pozdějším zrušení přihlášky nemá objednatel na vrácení účastnického poplatku nárok.

VI.    Vyloučení odpovědnosti

1.    Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.
2.   Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

VII.    Ochrana osobních údajů

1.  Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a přihláškou zpracovávat pro marketingové a obchodní účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Objednatel souhlasí s tím, že během kurzů budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy pro účely dokumentaci a propagaci společnosti.

3.    Objednatel souhlasí se zasíláním nabídek kurzů a obchodních sdělení.

4.   Objednatel může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat písemně na adrese sekretariat@aoscr.cz.

VIII.    Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele www.aoscr.cz , www.ibsa-czech.cz , www.ckds.cz a dnem účinnosti ruší obchodní podmínky předchozí.
2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. 1. 2018.